Skip to main content
SAMBIS

 

Vi har tagit fram två kursböcker – SAMBIS-Kamratlekar och SAMBIS-Samarbetsbanor – som beskriver två former av samarbetsaktiviteter med ett gemensamt syfte.

KAMRATLEKAR
Man kan göra kamratlekarna med alla åldrar från 2-3 år och obegränsat uppåt.  Man arbetar i grupper av varierande storlek. En lek tar bara några minuter, och det behövs inget eller väldigt lite material, och knappast någon förberedelsetid alls. Kamratlekarna kan göras i många olika miljöer – på skolgården, i en skogsdunge, i snö och i ett större inomhusutrymme/ gymnastiksal.

SAMARBETSBANOR
En samarbetsbana består av ”stationer” som man bygger upp med enkelt material, på skolgården eller i ett större inomhusutrymme eller en gymnastiksal.  Man arbetar i små grupper som roterar runt stationerna. Samarbetsbanorna kan anpassas till alla åldrar från ca 3 år och obegränsat uppåt. I beskrivningen av varje station framgår för vilka åldrar den är lämplig, och hur man kan åldersanpassa den. En samarbetsbana kräver en hel del material och förberedelsetid, men det är också en metod som ger stora möjligheter att arbeta mer djupgående med att utveckla samspelet i gruppen. Man arbetar mer systematiskt med ledarskap och roller än i Kamratlekar.

SYFTE – DET ENSKILDA BARNET
Man kan se kamratlekar och samarbetsbanor som en pedagogisk metod i förskolans, skolans och fritidsverksamhetens arbete med att stärka det enskilda barnet.

  • stärka självkänslan,
  • utveckla förmågan att samarbeta och kommunicera i grupp,
  • lära sig hur ”jag” fungerar i en grupp,
  • utveckla förmågan att reflektera och uttrycka sina tankar

SYFTE – KLASSEN/ GRUPPEN
Kamratlekar och samarbetsbanor är ett suveränt redskap i syfte att stärka kamratrelationerna och skapa samhörighet i en klass/grupp. Barnen lär känna varandra och interagera på ett sätt som dom vanligtvis inte gör. Aktiviteterna lockar till skratt – man har roligt tillsammans. Det stärker kamratrelationerna och skapar samhörighet, och det i sin tur har en mobbingförebyggande effekt. I de flesta av aktiviteterna kommer man nära sina kamrater. Positiv kroppskontakt utvecklar kamratrelationerna på ett mycket starkt sätt.

  • stärka relationerna och sammanhållningen i en klass/grupp,
  • bidra till en mer positiv arbetsmiljö,
  • skapa förutsättningar för samarbetsbaserat lärande