Skip to main content

KULIMATIK – Kul matte

Aktiviteterna finns beskrivna i boken KULIMATIK.

Kulimatik ska ses som ett komplement till den mer traditionella matematikundervisningen. Den stora vinsten är att barn som av olika anledningar har svårt för matte, ofta tycker att Kulimatik är roligt och de får ökad motivation att arbeta med matte.

Alla åldrar
Kulimatik kan anpassas till alla åldrar från 3 år till ca 13 år.

Konkret material
Barnen får uppgifter som de ska lösa med hjälp av konkret material och instruktioner. Barnen arbetar i små grupper. Grupperna diskuterar först hur de ska lösa uppgiften och gör sedan uppgiften. Grupperna kan också dokumentera lösningen genom att ta foton.

Baskunskaper
Uppgifterna kräver att barnen har matematiska baskunskaper. Vilka förkunskaper som barnen behöver specificeras vid beskrivningen av varje uppgift.

Extra rörelseuppgift
Förutom att barnen arbetar praktiskt när de löser uppgifterna, ingår också i många av uppgifterna en extra rörelseuppgift. Mycket rörelse, ett inspirerande konkret material, bilder och roliga uppgifter gör att barnen tycker att det är väldigt roligt.

Bilder som instruktioner
En stor del av instruktionerna är i form av bilder och enkla ritningar. I dagens samhälle används alltmer visuell information. Genom att använda sig av instruktioner i form av bilder och symboler utvecklar man barnens förmåga att tyda visuell information och förmåga till symboliskt tänkande. Forskning visar att tydliga och instruktiva bilder ökar vår kognitiva förmåga genom att vi förstår det vi ska lära oss bättre och vi kommer ihåg det bättre. Bilderna blir på så sätt ett verktyg för att fördjupa och bredda barnens lärande. Bilder underlättar också för barn som inte behärskar språket så bra att bättre förstå uppgifterna.

Arbeta med kartor
I Kulimatik kan man arbeta med kartor. Att arbeta med kartor innebär att barnen utvecklar sin förståelse för rum, läge och riktning, och det är något som hör till matematiken. Dessutom utvecklar barnen sin kompetens i att tyda visuell information och symboler. Studier visar att man kan börja använda sig av kartor med barn från 3 års ålder.