Skip to main content

Äventyrspedagogik och skolans värdegrund

Skolverket har sammanställt ett material om skolans värdegrund. Nedanstående citat är tagna från www.skolverket.se. Kommentarerna är gjorda av mig, Sven-Gunnar Furmark.

Arbeta med värdegrunden


Skolverket

Arbetet med värdegrunden ska vara en del av undervisningen. Förskolan och skolan har i uppdrag att förmedla kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter, förankra grundläggande demokratiska värderingar, tillgodose och utveckla barns och elevers rätt till inflytande och delaktighet samt möjliggöra utvecklandet av demokratisk kompetens.

Det är frågor som är kopplade till att förmedla kunskap om demokrati och mänskliga rättigheter …. om barns och elevers rätt till delaktighet och inflytande över undervisningen, sitt eget lärande och andra frågor av betydelse för dem…. om kommunikativ förmåga och om skapandet av ett öppet klassrumsklimat ….om hur barn och elever får utveckla förmågan att, tillsammans med andra, göra överväganden, komma till tals och lyssna på varandra.

Koppling till äventyrspedagogik (mina kommentarer)
I äventyrspedagogiken tillgodoses barnens inflytande och delaktighet genom att det alltid är barnen som tar ställning till om de vill arbeta med och delta i ett äventyrsprojekt eller inte. Barnen kan också planera och genomföra egna äventyr med yngre barn.

I de olika metoderna som hör till äventyrspedagogiken, får barnen träna på att komma till tals, uttrycka sina tankar, berätta och lyssna. Detta stärker deras kommunikativa förmåga och gynnar ett öppet klassrumsklimat.

Lära om demokrati


Skolverket

Den svenska förskolan och skolan ska utveckla elevernas kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter. Grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är läggs i förskolan genom att barnen allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar, utvecklar sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och deltar i olika former av samarbete och beslutsfattande. I skolan byggs det sedan vidare på dessa förmågor och här tillkommer kunskap om demokratins institutioner, villkor och förutsättningar liksom kunskap om de mänskliga rättigheterna – deras betydelse, tillkomst och tillämpning.

Kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter syftar både till att ge eleverna nödvändiga förutsättningar för att delta i samhällslivet och till att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar.

Koppling till äventyrspedagogik (mina kommentarer)
I äventyrspedagogiken arbetar man nästan alltid i mindre grupper, i vilka barnen ges möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter, samarbeta och komma överens.  Att metodiskt träna samarbete och interagera i en grupp är ett av äventyrspedagogikens huvudsyften.

Genom att väva in demokrati och mänskliga rättigheter i äventyrsprojektet, får barnen kunskaper om dessa begrepp.

Mänskliga fri- och rättigheter


Skolverket

Det är viktigt att utgå från de mänskliga rättigheterna. Då blir det tydligt att värdegrunden inte bara är något som vuxit fram ur den svenska myllan utan har en mer allomfattande grund och acceptans. Det säger Elisabeth Abiri, ordförande för Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige.

Skolan bör lyfta fram de mänskliga rättigheterna i sin värdegrund. För att klara det måste dock lärarnas kunskaper om de mänskliga rättigheterna bli bättre, menar Elisabeth Abiri. Hennes erfarenhet är att skolornas kunskap om de mänskliga rättigheterna är väldigt skiftande. De flesta känner till att yttrandefrihet är en del av de mänskliga rättigheterna, men ofta finns brister i kunskaperna om vad rättigheterna innehåller. I lärarutbildningen tas inte de mänskliga rättigheterna upp alls och i många läroböcker behandlas de styvmoderligt.

Enligt Elisabeth Abiri behandlar skolor ofta mänskliga rättigheter i samband med att man tar upp kränkningar i andra länder. Problemet blir att mänskliga rättigheterna riskerar att bara kopplas samman med villkoren i dessa länder och inte ses som något som har med förhållandena i Sverige att göra – eller ännu mindre med arbetet i skolan. Då blir de mänskliga rättigheterna något som inte har att göra med vilka värderingar som ska prägla skolans arbete i Sverige. En utgångspunkt i skolan borde istället vara vad de mänskliga rättigheterna innebär för oss här och nu. Elever och skolpersonal borde tillsammans diskutera vad man ska göra för att efterleva de mänskliga rättigheterna.

Koppling till äventyrspedagogik (mina kommentarer)
Mänskliga rättigheter kan vävas in i den story som ett äventyrsprojekt baseras på, och också vara ett av de teman som äventyrsprojektet tar upp. FN: s barnkonvention kan tas upp som ett tema.

Mångfald och likvärdighet


Skolverket

I skollagen står det att: Alla barn och elever ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Alla huvudmän ska, enligt skollagen, erbjuda utbildning av sådan kvalitet att barn, ungdomar och vuxna får likvärdiga förutsättningar för att nå utbildningens mål. Det innebär att alla som går i skolan ska få det stöd de behöver oavsett individuella förutsättningar och att undervisningen därför inte heller ska utformas lika för alla. Enligt läroplanen uttrycks dessutom att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.

Koppling till äventyrspedagogik (mina kommentarer)
I äventyrspedagogiken utgår man från tanken att vi lär oss på olika sätt, baserat på teorin om våra olika intelligenser (Howard Gardner), och teorin om inlärning genom våra sinnen (visuell, auditiv och kinestetisk inlärning). Undervisning i form av äventyrspedagogik skiljer sig på många sätt från mer traditionella former av undervisning. Barn som inte kommer till sin rätt i den traditionella undervisningen blommar ofta ut när de får arbeta med äventyrsprojekt.

Frihet och integritet


Skolverket

Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnet åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. Barn och elever ska få möjlighet att bilda sig egna uppfattningar om livet.

Enligt barnkonventionen ska barn, efter ålder och mognad, få göra val i sådant som berör dem. Det är viktigt att vuxna tar tillvara barns och elevers initiativ och behov av att reflektera över olika livsfrågor. Tilltron till den egna förmågan och förståelsen för helhet och sammanhang får då möjlighet att växa.

Koppling till äventyrspedagogik (mina kommentarer)
I äventyrspedagogiken utgår man från erfarenhetsbaserat lärande. Det innebär bland annat att när man inleder ett temaarbete så utgår man alltid från barnens egna erfarenheter och uppfattningar om det temat handlar om, oavsett hur naiva eller ”felaktiga” dessa kan vara. Barnen berättar om sina tankar för kamraterna, och först i ett senare skede får barnen hämta information från traditionella läromedel.

I de olika metoderna i äventyrspedagogiken, väver man kontinuerligt in kortare och längre reflektionspass, där barnen får reflektera och delge sina tankar för varandra.

Miljö för lärande och utveckling


Skolverket

Förskolan och skolan har i uppdrag att skapa en miljö som främjar alla barns och elevers harmoniska utveckling och lärande.

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Så står det i läroplanen.

Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. Det görs genom att eleverna ges en bildningsgång som omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter.

Skolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Läroplanen betonar att skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolans arbete måste därför inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet.

Koppling till äventyrspedagogik (mina kommentarer)
Ett viktigt syfte i äventyrspedagogiken är att stärka barns självförtroende. Detta sker metodiskt i alla metoder och koncept inom äventyrspedagogiken.

En av de stora fördelarna med äventyrspedagogiken är att barnen blir väldigt engagerade och motiverade. På så sätt bidrar äventyrspedagogiken till att skapa lust att lära.

Äventyrspedagogiken är en helhetspedagogik där olika kunskapsformer vävs samman. Det handlar inte bara kunskaper i olika ämnen, utan också kunskaper i hur man interagerar med kamraterna i en grupp och hur man själv fungerar i en grupp.

Kränkningar och diskriminering


Skolverket

Alla barn och elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt. Förskoleverksamhet, skolbarnomsorgen, skolan och vuxenutbildningen ska vara fria från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. När elever känner sig trygga i skolan påverkas även studieresultaten i positiv riktning.

Bestämmelserna i diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer krav på att verksamheterna bedriver ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter och för att förebygga trakasserier och kränkande behandling. Om trakasserier eller andra kränkningar äger rum i eller i samband med verksamheten är huvudman skyldig att utreda och åtgärda det inträffade.

Lagstiftaren har ansett att det inte är tillräckligt att förbjuda diskriminering och kränkande behandling. Det behövs även aktiva åtgärder för att minska förekomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Detta innebär att verksamheten åläggs att bedriva ett målinriktat arbete.

Koppling till äventyrspedagogik (mina kommentarer)
I äventyrspedagogiken arbetar man metodiskt med att stärka kamratrelationerna och samhörigheten i klassen/gruppen. Detta skapar en mer harmonisk arbetsmiljö och har också en förebyggande effekt mot mobbning, kränkande och diskriminerande företeelser.

Främja likabehandling


Skolverket

Alla människors lika värde hör till de värden som skolan ska gestalta och förmedla. Att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever innebär i praktiken att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Det ska inte spela någon roll vilka förutsättningar som den enskilda individen har, skolans värdegrund ska genomsyra hela skolväsendet och det är skolans uppgift att ge en likvärdig utbildning åt alla. Enligt skollagen och diskrimineringslagen förtydligas att alla ska behandlas lika, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.

Värdegrundsarbetet är utgångspunkten i arbetet med att ge varje elev möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Skillnader ska uppmuntras och ses som resurser.

Koppling till äventyrspedagogik (mina kommentarer)
Genom att man i äventyrspedagogiken arbetar med undervisningsformer som möjliggör för barn som inte kommer till sin rätt i en mer traditionell undervisning att blomma ut, bidrar man till att ge alla en mer likvärdig utbildning.