Skip to main content

Äventyrspedagogik och entreprenöriellt lärande

Regeringen har tagit fram en nationell strategi för entreprenöriellt lärande inom utbildningsområdet. Entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. Skolverket har fått i uppdrag att stimulera arbetet kring entreprenörskap i skolan.

Den nya skollagen tar upp entreprenörskap. Där talas om att främja barns och elevers allsidiga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Den nya läroplanen och kursplanerna för grundskolan, Skola 2011, betonar vikten av att stimulera färdigheter och förmågor som lägger grunden för entreprenörskap. Äventyrspedagogiken passar bra in i detta grundläggande arbete.

Skolverket har sammanställt ett material om skolans värdegrund – ”Entreprenörskap i skolan”. Nedanstående citat är tagna från det materialet. Kommentarerna är gjorda av mig, Sven-Gunnar Furmark.

Vad är entreprenöriellt lärande?


Skolverket

Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker. Det entreprenöriella lärandet främjar också kompetens att fatta beslut, kommunicera och samarbeta.

Att vara entreprenöriell och företagsam är samma sak. Det betyder att ta tillvara möjligheter och förändringar samt att utveckla och skapa värden – personliga, kulturella, sociala eller ekonomiska.

Koppling till äventyrspedagogik (mina kommentarer)
I äventyrspedagogiken använder man sig ofta av roller. I mindre grupper får barnen pröva på olika roller, till exempel ”ledare”, ”expert”, ”observatör” m.fl. Genom de erfarenheter de då får, lär de sig att ta initiativ och ansvar.

Ett av huvudsyftena med äventyrspedagogiken är att utveckla barnens självtillit. Barnen får träna på att bli modiga och ta risker. Det sker genom att barnen får uppleva multipla utmaningar – fysiska, sociala, psykiska och kognitiva.

Vad gör man i skolan?


Skolverket

Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt. Arbetsformen stimulerar fantasi och skapande. Inre drivkrafter och motivation är viktigt för det entreprenöriella lärandet i alla åldrar, från förskolan till vuxenutbildning. Centralt är att sätta det eleverna gör i ett sammanhang och se helheten. Ämnesövergripande tematiska arbetssätt där elever tar ansvar för sitt lärande och där resultatet kan vara till nytta utanför skolan är karaktäristiskt.

Koppling till äventyrspedagogik (mina kommentarer)
I äventyrspedagogiken stimuleras barnens fantasi genom de berättelser, uppdrag och händelser som de olika koncepten är uppbyggda kring.

En av de stora fördelarna med äventyrspedagogiken är att barnen blir väldigt entusiastiska och motiverade. Här kan vi verkligen tala om en inre drivkraft.

I äventyrsprojekten arbetar man alltid ämnesövergripande och tematiskt.  Barnen får ta ansvar för sitt lärande, dels genom att man inleder temaarbetet med att de får fundera på och berätta om sina erfarenheter eller föruppfattningar (erfarenhetsbaserat lärande), och genom att de själva får agera ”lärare” när de lär sig faktakunskap inom temat.